เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
ความเป็นมา
           การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำขึ้นเพื่อการบริหารกิจการให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ ในการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งภายในคณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และคณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังได้วิเคราะห์ สรุป ประเด็นต่างๆ ที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งได้วิเคราะห์ สรุป ประเด็นที่สำคัญมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ดังนั้นการจัดทำการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจครอบคลุมทั้งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินการผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และมติคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2555 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท์ให้จัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินั้น พร้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายโอกาสการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิ มีสถาบันระดับอุดมศึกษารองรับเพียง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ทั้งสองสถาบันมีข้อจำกัดในด้านบริหารจัดการศึกษา ไม่ว่าการมีคณะ/ ภาควิชาและความเป็นเอกภาพในด้านการบริหารจัดการ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และการเปิดสาขาวิชา ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของคนในพื้นที่ได้ ทำให้เยาวชนในท้องถิ่นมีการย้ายหรือไปศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอื่นที่มีความพร้อมมากกว่าและตรงกับความต้องการของผู้เรียน กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยกลไกทางการศึกษา จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัยดำเนินการให้มีกระบวนการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อยกระดับหลักสูตรทางด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ในระดับปริญญาตรี ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ (1) เพื่อดำเนินการจัดการเรียนสอนทางด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ให้กับบัณฑิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ละทิ้งซึ่งความมีคุณธรรมจริยธรรม (2) เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของสังคมไทย (4) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของหน่วยงานและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์การให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาและภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น (5) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการให้บริการการดำเนินงานทางวิชาการและการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติอนึ่ง การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีจุดเน้น และทิศทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางในการดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่เน้นการผลิตในกรอบของด้านคุณภาพมากกว่าด้านปริมาณ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้จริงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีการให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการเหล่านี้ต้องให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและสอดรับกับความต้องการของสังคมไทยในภาพรวม ซึ่งมีความพร้อมดังต่อไปนี้ 1. ด้านการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้คณะวิทยาการวิชาชีพ ซึ่งได้ทำการเปิดสอนใน 3 หลักสูตร 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ปริญญาตรี 2 ปี) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยดำเนินการเรียนการสอนในภาคปกติ ต่อมาในภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษาเดียวกันนี้ ได้เปิดรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งแรกที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (เดิม) ในปี พ.ศ. 2545 คณะวิทยาการวิชาชีพ ได้เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏชัยภูมิ โดยในขณะนั้นได้ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี แขนงวิชาการตลาด เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (2) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี (4) สาขาวิชาการจัดการ (5) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ (6) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โดยแนวโน้มคณาจารย์และนักศึกษาแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนคณาจารย์ทั้งสิ้น 27 คน จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 596 คน 2. ด้านบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตเป็นหลัก จึงได้จัดหาอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ มาบรรจุ ให้เพียงพอกับความต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนซึ่งปัจจุบัน มีอาจารย์รวมทั้งสิ้น 29 คนวุฒิปริญญาเอก รวม 3 คน วุฒิปริญญาโท รวม 26 คน ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ที่มีตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม 2 คน นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการรวมทั้งสิ้น จำนวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานช่วยราชการในคณะและสำนักและหน่วยงานภายในต่างๆของมหาวิทยาลัย 3. อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน ในปัจจุบันใช้อาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการพร้อมติดตั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน เพียงพอและมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อดำเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณถัดไป คณะบริหารธุรกิจจะดำเนินการของบลงทุนสร้างอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 หลัง พร้อมห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยสำนักงานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 4. ด้านงบประมาณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 13.866 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโดยการใช้แบบสอบถามและการประชุมประชาคม ปรากฏว่าทั้งประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียและบุคลากร มีความเห็นให้ดำเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ โดยเฉลี่ยร้อยละ 95 มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 2) ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาและการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มขึ้น 3) เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในสภาวการณ์ของประเทศไทยในอนาคต และ 5) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการข้างต้น คณะบริหารธุรกิจ จึงได้เสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เกิดการพัฒนาและการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่คล่องตัวในการจัดโครงสร้าง การกำหนดนโยบาย งบประมาณและการบริหารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถพัฒนาและขยายสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศได้
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????