เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
สีประจำคณะบริหารธุรกิจ

          
สีประจำคณะ คือ สีชมพู แทนความรักความผูกพัน ความไมตรีจิตรอันดี แสดงถึง นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า เปรียบเหมือนความรัก ความมุ่งหวัง ตั้งใจ ที่มีต่อประชาชนและท้องถิ่น ในการนำวิชาการไปถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้ให้กับท้องถิ่น ใช้สร้างรายได้ และความเข็มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นสืบไป
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????