เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
ดอกไม้ประจำคณะบริหารธุรกิจ


          
ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกพวงชุมพู หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมานสามัคคี ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชน ในท้องถิ่นที่ทุกๆ คน ของคณะบริหารธุรกิจที่จะเป็นผู้นำทางการก้าวหน้า ด้านวิชาการให้แทรกซึ่มไปยังท้องถิ่นสืบไป ประดุจดั่งเขาพวงชมพู
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????