เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
เอกลักษณ์ ของคณะบริหารธุรกิจ

           เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นซึ่งสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นและความโดดเด่นของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งสมาชิกทุกคนของคณะบริหารธุรกิจมีเหมือนกันเอกลักษณ์ของคณะบิหารธุรกิจคือ เป็นองค์กรที่มีทักษะในการทำวิจัย(Research Organization)
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????