เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ

           1.การผลิตบัณฑิต
          2.การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
          3.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
          4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          5.การดำเนินงานและกำกับติดตามผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพ
          6.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีจุดเด่นตามเอกลักษณ์
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????