เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา


นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
การศึกษา : ศม. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
คู่มือ:
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

นางสาวภัทรชนันท์ ราณรงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
การศึกษา : บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพย์กรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
คู่มือ:
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

นายประสิทธิ์ นนทะเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
การศึกษา : ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
                  วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
คู่มือ:
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

นางสาววราภรณ์ เลิศขามป้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
คู่มือ:
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรีทินนิกร เสมอโชค
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
การศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : tinnikon@cpru.ac.th
คู่มือ: คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการสร้างสำเนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

นางสาวสุวจี จันดาเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
คู่มือ:
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????