เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์รัชนันท์ หลาบมาลา
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ :084-3470113
อีเมล : tayee2527@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 090-9562727
อีเมล : wirapongc@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์รจนา เมืองแสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 089-7204020
อีเมล : roseyayee@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์สำราญ วานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 081-5529248
อีเมล : samranwanon@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์วรกฤช เดชาธนาพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 086-5855728
อีเมล : yorakris@yahool.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 081-4569282
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????