เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภธัชวุฒิ ตู้พจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา : ปร.ด.
เบอร์ติดต่อ :089-2830738
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 093-4248844
อีเมล : boo_307@hotmail.com -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์ศันสนีย์ แอมประชา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : tinnikon@cpru.ac.th
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์สุนันทา สุภพล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์รัตนาภรณ์ สีดา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????