เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ


อาจารย์สุภร วรรณสิงห์
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ :081-6694088
อีเมล : sp471286@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชากาจัดการ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 084-4164861
อีเมล : Nareeratza@hotmail.com -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชากาจัดการ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 087-5630087
อีเมล : prayfa_pt@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์อนงค์วรรณ ฤทธิ์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชากาจัดการ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 080-7404267
อีเมล : kanjanayin@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์จักรี จินดามาตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชากาจัดการ
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 098-1019107
อีเมล : Joss_Jinda@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????