เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
ค่านิยม ของคณะบริหารธุรกิจ

           ค่านิยมเป็นสิ่งที่คณะบริหารธุรกิจให้ความสำคัญ ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเห็นชอบที่จะยึดถือเป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ค่านิยมของคณะบริหารธุรกิจมี 4 กำหนดขึ้นตามซึ่งของคณะซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ (CPBS = Chaiyaphum Business School)
          1. Creativity หมายถึง การเป็นผู้สร้างงาน การสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า และการคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจ
          2. Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและชุมชนท้องถิ่น
          3. Best หมายถึง การทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
          4. Smart หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ประณีต และทันสมัย
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????