เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ การบัญชี และการท่องเที่ยว ผลการดำเนินงานตามพันธกิจมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพในระดับดีหรือดีมากทุกปีการศึกษา
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????