ผ่อนผันทหาร1 การประกวด2

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่งความสุขเนื่องในโอกาศดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลลากร

        สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทศสวัสดิ์วงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ"
        คณะบริหารธุรกิจร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร เป็นกรรมการในการคัดเลือกแผนการจัดร้านค้า ซึ่่งเป็นการแข่งขันการจัดการร้านค้าปลีกให้กับประชาชน
        พิธีรับตราพระลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้ความสำคัญต่อกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่