• กยศ6

 • นำเสนอบทความวิจัยมรภ.เทพสตรี ปีการศึกษา2559 ได้ผู้นำเสนอดีเด่น 2 คน คือดร.สำเริง ไกยวงค์และดร.อัญชลี ชัยศรี
  นำเสนอบทความวิจัยมรภ.เทพสตรี ปีการศึกษา2559 ได้ผู้นำเสนอดีเด่น 2 คน คือดร.สำเริง ไกยวงค์และดร.อัญชลี ชัยศรี
  คณะบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษา สาขาวิชาการเงินและการธนาคารและสาขาวิชาการจัดการเข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจระดับชาติ หัวข้อ เกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 17 แห่ง


  ++ ตารางเรียนภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2559
  ++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ++ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้ยืมทุกประเภท ที่เรียน 3 เทอม และได้ยื่นคำขอกู้ยืมไว้ตอนเทอม 1 ว่า ขอยื่นกู้จำนวน 3 เทอม หาก นศ. รายใด ไม่มั่นใจ ให้เข้าไปตรวจดูในระบบ e-Studentloan ในส่วนรายการ "ตรวจสอบผลการโอนเงินและยอดหนี้" และ "ข้อมูลการโอนเงิน" เพื่อตรวจสอบดูว่าการโอนเงินค่าครองชีพแบ่งเป็นรอบ 6 เดือน (2 เทอม) หรือ 4 เดือน (3 เทอม)
  ++ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)
  ++ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ
  ++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนรถะดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
  ++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนรถะดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
  ++ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) ครั้งที่ 2
  ++ รับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
  ++ รายชื่อบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
  ++ ตารางเรียน ภาคปกติ 2/2559
  ++ ตารางเรียน ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 2/2559
  ++ ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 สำหรับ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2
  ++ ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 สำหรับ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคเรียนที่ 2
  ++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
  ++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป