CPBS

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


--**-- เอกสารจากกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

--**-- รายละเอียดเอกสารการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


   องค์ประกอบ

    องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับกองโดยรวม
    องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน: การบริการแบบกัลยาณมิตร
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
    องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
       ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ


    องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
       ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
       ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์
นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์

ว่าที่ร.ต.ทินนิกร เสมอโชค

นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์
น.ส.ภัทรชนันท์ ราณรงค์


น.ส.ภัทรชนันท์ ราณรงค์
น.ส.วราภรณ์ เลิศขามป้อม
นายประสิทธิ์ นนทะเสน
นายประสิทธิ์ นนทะเสน

ว่าที่ร.ต.ทินนิกร เสมอโชค
น.ส.สุวจี จันดาเขียว

นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์
นายประสิทธิ์ นนทะเสน
น.ส.วราภรณ์ เลิศขามป้อม

น.ส.ราภรณ์ เลิศขามป้อม
น.ส.สุวจี จันดาเขียว
เอกสารหลักฐาน

เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6 7 8
ไม่ขอรับการประเมิน

เอกสารการประเมินข้อที่  1

เอกสารการประเมินข้อที่  1
เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5


เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6 7
เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5
เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6
เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6 7

เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6
เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6

เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5 6 7
เอกสารการประเมินข้อที่  1 2 3 4 5
ผล