หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

        คณะบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุมิ ได้จัดการเรียนการสอนจำนวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
            1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 วิชาเอก ได้แก่
               1.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
               1.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
               1.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
               1.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการค้าสมัยใหม่
            2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ