วัฒนธรรมองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ

        วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง บรรทัดฐาน ความเชื่อ ข้อตกลงร่วมกัน และธรรมเนียมในการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจซึ่งยึดถือปฏิบัติร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนของคณะบริหารธุรกิจ วัฒนธรรมการทำงานของคณะบริหารธุรกิจมี 5 องค์ประกอบ CHAMP แต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้
        1. มีความเป็นเอกภาพ (Clan) หมายถึง การมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีมบุคาลากรซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรมีความรักและภักดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน บุคาลากรมีสมรรถนะสูงมีคุณภาพ และมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
        2. ดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักประสิทธิภาพ (Hierarchy) หมายถึง การมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดำเนินงานตามโครงสร้างบริหารและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเสียต้นทุนต่ำสุดและมีความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการสื่อสารและประสานงานที่รวดเร็วอย่างทั่วถึง ทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องและราบรื่นโดยการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน นโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
        3. การสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง(Adhocracy) หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็น การระดมความคิดสร้างสรรค์ การมองเห็นปัญหาในเชิงบวก การแสวงหาโอกาสจากวิกฤต การใช้นวัตกรรมนำทางพันธกิจ การสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงและคิดค้นนวัตกรรมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาผลงานขององค์กร การดำเนินงานตาม พันธกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิตและชุมชนท้องถิ่น มีการจัดหาทรัพยากรที่มีคุณค่า นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประิสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
        4. ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ (Market) หมายถึง ผู้เรียน บัณฑิต งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผลผลิตทางการศึกษาสารถแข่งขันได้กับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น ผลผลิตทางการศึกษาได้รับรางวัลหรือได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
        5. มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalization) หมายถึง การเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (Professional learning Community = PLC) มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานสูง การให้บริการตามพันธกิจหลักได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพในระดับดีหรือดีมาก