ตราสัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

Responsive image
        ประกอบด้วย

         เรือสำเภา หมายถึง สัญลักษ์ทางด้านกากรค้า การพาณิชย์ ที่เป็นสากล แทนด้วย คณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาต่างๆ

        วงกลม หมายถึง ดวงอาทิตย์ แทนค่าด้วย แสงสว่างและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่มุ่งมั่นนำความรู้และวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Responsive image
        ดอกไม้ประจำคณะบริหารธุรกิจ คือ ดอกพวงชุมพู หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชน ในท้องถิ่นที่ทุกๆ คน ของคณะบริหารธุรกิจที่จะเป็นผู้นำทาง ด้านวิชาการให้แทรกซึมไปยังท้องถิ่นสืบไป ประดุจดั่งเขาพวงชมพู สีประจำคณะ

Responsive image
         สีประจำคณะบริหารธุรกิจ คือ สีชมพู แทนความรักความผูกพัน ความไมตรีจิตรอันดี แสดงถึง นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า เปรียบเหมือนความรัก ความมุ่งหวัง ตั้งใจ ที่มีต่อประชาชนและท้องถิ่น ในการนำวิชาการไปถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้ให้กับท้องถิ่น ใช้สร้างรายได้ และความเข็มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นสืบไป