• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • bbaaccoun59@gmail.com

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

Responsive image
อาจารย์ ดร.อัญชลี ชัยศรี