อัตลักษณ์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

        อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลลัพธ์ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Learners) ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจคือ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Good Citizenship) องค์ประกอบของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมี 5 องค์ประกอบ (AS3C) แต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้         1. มีจิตอาสา (Altruism) หมายถึง การมีจิตสาธารณะ การมีความสมัครใจและมีความเต็มใจในการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในมหาวิทยาลัย ที่ทำงาน ชุมชน และสังคม งานใดที่องค์กรไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ ถ้าเห็นว่างานนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรก็เต็มใจทำ
        2. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง การเป็นคนที่มีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ยอมรับการตัดสินไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ยินดีรับเอาประโยชน์ที่ไม่สมควรได้รับ และไม่ทำให้ส่วนรวมได้รับความเสียหาย
        3. มีประสิทธิภาพในการทำงาน (Conscientiousness) หมายถึง การมีความตั้งใจที่จะเรียนและทำงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทำงานเต็มศักยภาพ ทำงานเต็มเวลา มีความรับผิดชอบในงานปฏิบัติงานด้วยความขยัน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ทำงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการทำงาน รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้วิจารณญาณ ประณีต ทำงานก่งและไว้ใจได้ มีผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
        4. มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ (Civic Virtue) หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ปกป้ององค์กร ผูกผันและภักดีต่อองค์กร
        5. มีมารยาททางสังคม (Courtesy) หมายถึง การเป็นผู้มีมารยาทดีงามทั้งทางกายและวาจาการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายหรือด้วยวาจา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุภาพ เคารพ ให้เกียติ ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา และทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับบุคคลอื่น