พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ

        1.การผลิตบัณฑิต
        2.การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
        3.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
        4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        5.การดำเนินงานและกำกับติดตามผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพ
        6.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีจุดเด่นตามเอกลักษณ์