• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • bbaaccoun59@gmail.com

แผนยุทธศาสตร์และแผนของคณะบริหารธุรกิจ

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

        เป้าประสงค์
        1. ผู้เรียนมีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
        2. ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีจุดเด่นตามอัตลักษณ์
        3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
        4. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนและมีความพร้อมในการทำงาน
        5. ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลักจากสำเร็จการศึกษา
        6. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขัน
        7. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความรู้ได้เอง และสามารถสร้างนวัตกรรม
        ตัวชี้วัด
        1. บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา
        2. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนหรือคุณภาพของบัณฑิต
        3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดคุณภาพของผู้เรียนหรือคุณภาพบัณฑิต
        4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
        5. จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือได้รับยกยองในระดับชาติ
        6. จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
        7. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่มีศิษย์เก่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ
        กลยุทธ์
        1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนเป็นสำคัญ
        2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีจุดเด่นตามอัตลักษณ์
        3. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
        4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
        5. การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
        6. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
        7. การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เข้าใหม่และการเตรียมความพร้อมด้านการทำงานสำหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 2 - 4
        8. การให้บริการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในด้านความรู้และการประกอบอาชีพ
        9. การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
        10.การพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัย

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

        เป้าประสงค์
        1. ผลงานทางวิชาการได้รับการรับรองคุณภาพ
        2. งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
        3. งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
        4. ข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
        ตัวชี้วัด
        1. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ผลิตผลงานทางวิชาการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
        2. ร้อยละของอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
        3. ร้อยละของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
        4. อัตราส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
        5. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 TCI กลุ่มที่ 2 และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่สูงกว่า
        6. มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นได้รับการยกย่อง
        7. มีการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
        กลยุทธ์
        1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานวิชาการ
        2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
        4. พัฒนาความรู้และทักษะในการทำวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย
        5. พัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
        6. ส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
        7. สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิญชูเกียติอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
        8. บูรณาการระหว่างงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการแก่สังคม หรือกิจกรรมการเรียนการสอน

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

        เป้าประสงค์
        1. มีแผนการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
        2. มีอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
        3. มีการใช้ประโยชน์จากการให้บริหารทางวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนานักศึกษาหรือชุมชนท้องถิ่น
        4. มีการนำผลการประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
        5. สัดส่วนของคณาจารย์ในคณะที่มีส่วนในโครงการบริหารทางวิชารแก่สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
        กลยุทธ์
        1. พัฒนาแผนการใช้บริหารทางวิชาการแก่สังคมและดำเนินการตามแผนโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ
        2. พัฒนาโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ
        3. บูรณาการระหว่างให้บริการทางวิชาการแก่สังคม กับงานวิจัย หรือกิจกรรมการเรียนการสอน
        4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวคิด PDCA
        5. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ให้มีส่วนร่วมให้กับมหิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
        6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรมต่างๆของนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมีบทบาทในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        เป้าประสงค์
        1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
        2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ภูมปัญญาท้องถิ่น
        ตัวชี้วัด
        1. มีแผนงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2. มีแผนการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        3. มีการประเมินความสำเร็จและนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        4. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณะชน
        5. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
        กลยุทธ์
        1. การจัดทำแผนดำเนินงานตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
        2. สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณะ
        3. แสวงหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
        4. บูรณาการระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น
        5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรมต่างๆของนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมีบทบาทในการสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการคุณภาพและกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

        เป้าประสงค์
        1. มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและเอกลักษณ์ของคณะ
        2. มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์จาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
        ตัวชี้วัด
        1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
        2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินซึ่งประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
        3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานตามแผน รายงานผลการดำเนินงาน
        4. มีการบริหารการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
        5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
        6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
        7. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
        8. มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
        9. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดและรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
        10. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร
        11. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลา และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
        12. มีหลักสูตรการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
        13. มีการประเมินคุณภาพการจัดการการศึกษาของทุกหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ         กลยุทธ์
        1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ เอกลักษณ์ของคณะและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
        2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
        3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานตามแผน และกำกับติดตามผล
        4. การบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        5. การจัดทำความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
        6. การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และการกำกับติดตาม
        7. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ

        เป้าประสงค์
        ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ
        กลยุทธ์
        จัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน