วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ การบัญชี และการท่องเที่ยว ผลการดำเนินงานตามพันธกิจมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพในระดับดีหรือดีมากทุกปีการศึกษา