วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นองค์กรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ การดำเนินงานตามพันธกิจมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา