• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • bbaaccoun59@gmail.com

คณะกรรมการประจำคณะ คณะบริหารธุรกิจ

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์
ประธานกรรมการ

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข
กรรมการ

Responsive image
อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
กรรมการ

Responsive image
อาจารย์ ดร.อัญชลี ชัยศรี
กรรมการ

Responsive image
อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา
กรรมการ

Responsive image
อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์
กรรมการ

Responsive image
อาจารย์ ดร.สำราญ วานนท์
กรรมการ

Responsive image
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Responsive image
นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Responsive image
นายประสิทธิ์ นนทะเสน
กรรมการและเลขานุการ

Responsive image
นางสาวภัทรชนัน์ ราณรงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ