ประวัติความเป็นมาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ทำการเปิดสอนใน 3 หลักสูตร 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ปริญญาตรี 2 ปี) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยดำเนินการเรียนการสอนในภาคปกติ ต่อมาในภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษาเดียวกันนี้ ได้เปิดรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งแรกที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (เดิม) ในปี พ.ศ. 2545 คณะวิทยาการวิชาชีพ ได้เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏชัยภูมิ โดยในขณะนั้นได้ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี แขนงวิชาการตลาด เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยคณะบริหารธุรกิจดำเนินการแยกตัวออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (4) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 34 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการสายวิชาการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 27 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 คน และพนักงานราชการสายสนับสนุน(ช่วยราชการ) จำนวน 1 คน และมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 601 คน (ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2559)