• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • bbaaccoun59@gmail.com
คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ || สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์อนงค์วรรณ ชิณศรี

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการ

อาจารย์นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.สำราญ วานนท์

หัวหน้าวิชาเอกธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์รจนา เมืองแสน

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์

หัวหน้าวิชาเอกการเงิน

ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.วาสนา คำไทย

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

อาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการการค้าสมัยใหม่

อาจารย์วาสนา แสงทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจ || สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ

ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.อัญชลี ชัยศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์รัตนาภรณ์ สีดา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ลลนา คลังชำนาญ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์สุภร วรรณสิงห์

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์สุนันทา สุภพล

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ศันสนีย์ แอมประชา

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา

อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ