• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • bbaaccoun59@gmail.com
บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ
บุคลากรสายสนับสนุน ||

นายประสิทธิ์ นนทะเสน

ตำแหน่งบริหาร:: หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง:: นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวภัทรชนันท์ ราณรงค์

ตำแหน่ง:: หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ เลิศขามป้อม

ตำแหน่ง:: หัวหน้างานบริการวิชาการ

นักวิชาการคอมพิเตอร์ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีทินนิกร เสมอโชค

ตำแหน่ง:: หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นักวิชาการคอมพิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์

ตำแหน่ง:: นักวิชาการนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

นางสาวสุวจี จันดาเขียว

ตำแหน่ง:: นักวิชาการศึกษา