Responsive image


ประเมินความพึงพอใจเว็บไชต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
001949

Responsive image
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)