ประเมินความพึงพอใจเว็บไชต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
003342

Responsive image
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Responsive image
แบบลงทะเบียนเข้าอบรม “การลงทุนในหุ้น”

หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)