ประเมินความพึงพอใจเว็บไชต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
003340

Responsive image
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Responsive image
แบบลงทะเบียนเข้าอบรม “การลงทุนในหุ้น”
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารแนบ
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารแนบ
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารแนบ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารแนบ
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารแนบ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ