Responsive image


ประเมินความพึงพอใจเว็บไชต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
002415

Responsive image
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง อาจารย์นารีรัตน์ ศรีอุทัย
อาจารย์สุภร วรรณสิงห์
อาจารย์อนงค์วรรณ ชิณศรี
อาจารย์จักรี จินดามาตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration Program : B.B.A. (Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
นายรัชชนันท์ หลาบมาลา
นายสำราญ วานนท์
นางสาวรจนา เมืองแสน
นายสำราญ วานนท์
นายเสกศักดิ์ ปราบพาลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer: B.B.A. (Business Computer)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อัญชลี ชัยศรี
ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์
ดร.วาสนา คำไทย
นางสาวสุนันทา สุภพล
นางหทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
: Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking : B.B.A. (Finance and Banking)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล
ดร.สำเริง ไกยวงค์
นายกฤตเมธ นิติวัฒนะ
นางวาสนา แสงทอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration Program in Retail Business Management : B.B.A. (Retail Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและบริการ
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration Program in Retail Business Management : B.B.A. (Retail Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

Responsive image ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา