อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง อาจารย์นารีรัตน์ ศรีอุทัย
อาจารย์สุภร วรรณสิงห์
อาจารย์อนงค์วรรณ ชิณศรี
อาจารย์จักรี จินดามาตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration Program : B.B.A. (Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
อาจารย์ัชชนันท์ หลาบมาลา
อาจารย์สำราญ วานนท์
อาจารย์รจนา เมืองแสน
อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer: B.B.A. (Business Computer)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อัญชลี ชัยศรี
ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์
ดร.วาสนา คำไทย
อาจารย์สุนันทา สุภพล
อาจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
: Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking : B.B.A. (Finance and Banking)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล
ดร.สำเริง ไกยวงค์
อาจารย์ฤตเมธ นิติวัฒนะ
อาจารย์วาสนา แสงทอง
อาจารย์วรกฤช เดชาธนาพัฒน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration Program in Retail Business Management : B.B.A. (Retail Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร