ยังไม่มีหัวข้อข่าว
นักศึกษาท่านใดสนใจเลือกที่จะดำเนินการสมัครเข้าชมรมคณะบริหารธุรกิจ ได้ดังนี้
ชมรมศิษย์เก่า
ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
ชมรมพลเมืองดี
ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ชมรมวิจิตรศิป์และการออกแบบ
ยังไม่มีหัวข้อข่าว