ประเมินความพึงพอใจเว็บไชต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
003332

Responsive image
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Responsive image
แบบลงทะเบียนเข้าอบรม “การลงทุนในหุ้น”
นายประสิทธิ์ นนทะเสน

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 044-815-111 ต่อ 206
อีเมล : prasit@cpru.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :   รายละเอียด

 
นางสาวภัทรชนันท์ ราณรงค์

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 044-815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
นายประสิทธิ์ นนทะเสน

ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 044-815-111 ต่อ 206
อีเมล : prasit@cpru.ac.th
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์

ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :044-815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
นางสาววราภรณ์ เลิศขามป้อม

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :044-815-111 ต่อ 206
อีเมล :cotlin7@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
ว่าที่ร้อยตรีทินนิกร เสมอโชค

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :044-815-111 ต่อ 206
อีเมล :tinnikon@cpru.ac.th
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
นางสาวสุวจี จันดาเขียว

ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :044-815-111 ต่อ 206
อีเมล :suwajee733@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด