Responsive image


ประเมินความพึงพอใจเว็บไชต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
005116

Responsive image
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Responsive image
แบบลงทะเบียนเข้าอบรม “การลงทุนในหุ้น”
อาจารย์สุภร วรรณสิงห์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 081-6694088
อีเมล : sp471286@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 084-4164861
อีเมล : Nareeratza@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์อนงค์วรรณ ฤทธิ์ชัยภูมิ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 081-6694088
อีเมล : sp471286@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 087-5630087
อีเมล : prayfa_pt@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์สำราญ วานนท์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 081-5529248
อีเมล : samranwanon@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 090-9562727
อีเมล :wirapongc@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์รัชนันท์ หลาบมาลา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ :084-3470113
อีเมล : tayee2527@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์รจนา เมืองแสน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 089-7204020
อีเมล :roseyayee@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 081-4569282
อีเมล :-
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์ติดต่อ : 087-9120252
อีเมล :
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์ติดต่อ : 088-3577327
อีเมล : RASSAMEPEN_NAKA@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.อัญชลี ชัยศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์ติดต่อ : 089-5099996 , 081-5525021
อีเมล : anchaleechaisri@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์ติดต่อ : 083-3022014
อีเมล :thai_1002@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.วาสนา คำไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์ติดต่อ :081-9559839
อีเมล :vasana_tv@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์สุนันทา สุภพล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :-
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ : 081-544-7644 - 064-221-0838 - 065-847-7640
อีเมล :djpok_420@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :089-5800966
อีเมล :raykaiyawong@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :080-4880396
อีเมล : areerat.ew@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์วาสนา แสงทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ : 081-3213553
อีเมล :nanasaeng1610@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์วรกฤช เดชาธนาพัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :086-5855728
อีเมล :vorakris@yahool.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภธัชวุฒิ ตู้พจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :093-4248844
อีเมล :boo_307@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :044 815-111 ต่อ 206
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 044 815-111 ต่อ 206
อีเมล :
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์ศันสนีย์ แอมประชา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :044 815-111 ต่อ 206
อีเมล :-
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

 
อาจารย์รัตนาภรณ์ สีดา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :044 815-111 ต่อ 206
อีเมล :-
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด