ผลงานการฝึกอบรมของ ::   นายประสิทธิ์    นนทะเสน
เรื่อง สถานที่ วันที่อบรม