หน้าหลัก || ประวัติความเป็นมา || โครงสร้างบุคลากร || โครงสร้างงาน || ขั้นตอนการประสานงาน || บุคลากรประจำสำนักงาน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายประสิทธิ์ นนทะเสน

 

 

  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
  username :  
  password :  
   
  สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน  
administration
    ความเป็นมาของสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ความเป็นมา ::

        คณะบริหารธุรกิจดำเนินการแยกตัวออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย
          (1) สาขาวิชาการจัดการ
          (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          (3) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
          (4) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
       ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 34 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการสายวิชาการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 27 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 คน และพนักงานราชการสายสนับสนุน จำนวน 1 คน และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560  ให้จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แล้ว ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2561 เมื่อ วันที่  24  พฤษภาคม  2561 ให้แบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานระดับงานประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
       ปัจจุบันสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการบริหารงานภายใต้โครงสร้างการบริหารของคณะบริหารธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ โดยแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณและยังใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประกันคุณภาพการดำเนินงานระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 
ปรัชญา ::    สนับสนุนการจัดการศึกษา  ด้วยมาตรฐาน  เพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ  
วิสัยทัศน์ ::    สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  บริการด้วยมาตรฐาน  ตามระเบียบราชการ  
พันธกิจ ::

1. สนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ
2. พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
3. ดำเนินการให้บริการตามมาตรฐานการบริการ (Service Standard)
4. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการ

 
เอกลักษณ์ ::    บริการถูกต้อง  รวดเร็ว  ตามระเบียบราชการ  
ยุทธศาสตร์ ::

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

เป้าประสงค์ :: 1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมทั้งภายในและนอกองค์กร
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้ไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก  

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

เป้าประสงค์ :: 1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมทั้งภายในและนอกองค์กร
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้ไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก  

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

เป้าประสงค์ :: 1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมทั้งภายในและนอกองค์กร
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้ไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก  

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

 
developver || Tkorn :: iGolf ||