ข้อมูลนักศึกษา
คำชี้แจง :
              ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์
 ปลายภาคการศึกษาถ้าหากมีข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถดำเนินการประเมินการสอนของ
 อาจารย์ผู้สอนได้

รหัสประจำตัวประชาชน :: รหัสนักศึกษา ::
คำนำหน้าชื่อ ::      
ชื่อ :: สกุล ::
เพศ :: วัน/เดือน/ปีเกิด ::
เบอร์โทรศัพท์ :: อีเมล ::
รหัสสาขาวิชา :: ภาคการศึกษา ::