ชื่อผู้ใช้งาน ::
รหัสผ่าน ::

                การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
  การเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ   และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ ในการเข้าใช้งาน ชื่อผู้ใช้งานให้ใช้ "รหัสประจำนักศึกษา" ส่วนรหัสผ่านนั้นให้ใช้ "รหัสบัตรประจำตัวประชาชน"


        คำชี้แจง :   1. ให้นักศึกษาคลิกเลือกรายวิชาเพื่อเข้าประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน
                            2. ให้นักศึกษาประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงเพื่อการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
                            3. ในแต่ละรายวิชานักศึกษาจะสามารถเข้าประเมินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
                            4. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
                            5. กรณีที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบไม่ได้ให้ประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่สำนักงานคณบดี หรือส่งข้อมูลเข้าสู่
        อีเมล information_bba@cpru.ac.th
                            6. หากยังไม่มีข้อมูลหรือไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลให้ทำการลงทะเบียนก่อน "ลงทะเบียน"

 

 
  Admin