• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • bbaaccoun59@gmail.com

เรา มีอะไรบ้าง

คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอนด้วยรายวิชาที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และระบบกลไกการตลาดเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการในสถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

View profile »

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจระหว่างประเทศ แนวโน้มการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการตลาดต่างประเทศ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน และองค์กรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Statement

การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน วิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Innovation and Technology for Digital Business

ประเภทของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจดิจัทัล เบื้องต้น การสร้างสื่อนำเสนอผลงาน การใช้ระบบคลาวด์เพื่อธุรกิจ การจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในองค์กร การตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมูลและการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Quantitative Analysis for Modern Trade Business

เทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน ระบบสมการเส้นตรง รูปแบบสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์มาคอฟ การจำลองเชิงคณิตศาสตร์

หลักการของมัคคุเทศก์
Principle of Tourist Guide

ประวัติการกำเนิดมัคคุเทศก์ ประเภท วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ การติดต่อและประสานงานการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทาง การประสานงานกับบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ การฝึกทักษะมัคคุเทศก์ก่อนปฏิบัติงานจริง การปฏิบัติงานจริงของมัคคุเทศก์ในต่างประเทศ

สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา

Innovation Club by GSB Startup

Responsive image

ห้อง Innovation Club by GSB Startup ที่ใช้เป็นสถานที่ บ่มเพาะ startup รุ่นใหม่

Laboratory

Responsive image

ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีซอฟต์แวร์เฉพาะในการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นห้องอบรมทักษะต่างๆ ด้านภาษาอังกฤ จำนวน 40 เครื่องพร้อมเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบ

Electronic library

Responsive image

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 เครื่อง ให้บริการนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูล ด้านต่างๆ เช่น การศึกษาค้นคว้าอิสระ ค้นคว้างานวิจัย หรือแม้กระทั้งการค้นคว้า text book ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา

ห้องเรียนคุณภาพ

Responsive image

ห้องเรียนคุณภาพที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา อุปการณ์ สื่อ โสตทัศูปกรณ์ที่ครบถ้วนเพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมดีๆ ร่วมกับธนาคารออมสิน

See more

ศิษย์เก่า

นายบุลากร จรุญชัย

ตำแหน่ง:: IT Support แผนก Computer Mobile Technique
บริษัท :: เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)

นายภัชรพงษ์ วัชรมณเฑียร

ตำแหน่ง ::Digital & Content Marketing Healthy and Luxurious Jewelry
บริษัท :: Nantichk Jewelry

นายวิวัฒน์ จำปาลา

ตำแหน่ง:: หัวหน้าฝ่าย IT Support and Graphic Design
บริษัท :: เจ.ซี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด