หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ความโดดเด่นของหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย
      อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์::  044-815-111 ต่อ 3100
โทรสาร:: 044-815-116
E-mail:: bbaaccoun59@gmail.com 


Back to Top