ภาพปก ชื่อบทความหรือสื่อ/ข้อมูลและรายละเอียด

วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ GSB Innovation Club หัวข้อ “Startup : แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับบริหารธุรกิจบัณฑิตเพื่อการเติบโตอย่างมืออาชีพ” ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคาร เรียนรวม 9 ชั้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรภายนอก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์ อาจารย์ประคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นวิทยากรภายใน

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.อัญชลี ชัยศรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับ คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และร่วมสอบถามปัญหาการเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.อัญชลี ชัยศรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหาแนวทางในการบริหารงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านแนะแนวการศึกษา เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกระบวนการทำงาน

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา ประจำปี 2563

ไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา

ร่วมเจริญพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

ร่วมกิจกรรมแห่พุ่มกฐินและถวายกฐิน ณ วัดสำรอง บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การประกวดแผนธุรกิจหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูป จากผ้าขาวม้า เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่”

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)สาขาชัยภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกในท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “มิตรแท้โชห่วย”

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมวันสถาปนา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

การนำเสนอโครงการ “ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช