บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 52 รายการ )


รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Deans

ดร.อัญชลี ชัยศรี

Anchailee chaisri Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:สาขาวิชาท่องเที่ยงและบริการ
 • Tel. : 044-815-111- ต่อ 3100
 • e-mail : anchaleechaisri@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
-

ผศ.ดร.สำเริง ไกยวงค์

Assoc. Prof. ..., Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Lecturer

 • Room: -
 • Tel. : 044-815-111- ต่อ 3100
 • e-mail : raykaiyawong@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

ผศ.หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

Assoc. Prof.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการเงิน
 • Tel. :044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : thai_1002@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา

Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room: สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : boo_307@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินทร์ญา

, Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : -

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Mpdern Trade Business Management

ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล

, Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • Tel. :044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : areerat.ew@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์

Rasamepen Nakarin, Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการเงิน
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : RASSAMEPEN_NAKA@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Mpdern Trade Business Management

ดร.วาสนา แสงทอง

, Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • Tel. :044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : nanasaeng1610@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์

Umawadee Detthamrong, Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการเงิน
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : -

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

ดร.สำราญ วานนท์

Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : samranwanon@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

ดร.วาสนา คำไทย

, Ph.D.

อาจารย์
Lecturer

 • Room: วิชาเอกการเงิน ชั้น 3
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : vasana_tv@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

ดร.รจนา เมืองแสน

, Ph.D.

อาจารย์

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. :044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : roseyayee@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Management

อาจารย์นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์

..

อาจารย์

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : Nareeratza@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Management

อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง

...

อาจารย์
Lecturer

 • Room:ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : prayfa_pt@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์สุภร วรรณสิงห์

...

อาจารย์
Lecturer

 • Room:ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : sp471286@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Management

อาจารย์อนงค์วรรณ ฤทธิ์ชัยภูมิ

...

อาจารย์
Lecturer

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. :044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : kanjanayin@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Mpdern Trade Business Management

อาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ

...

อาจารย์
Lecturer

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • Tel. : -
 • e-mail : chicle@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: CPBS
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม

...

อาจารย์
Lecturer

 • Room: โครงการ UBI ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ์
 • Tel. : 044-818-111 ต่อ 3100
 • e-mail : praphasri@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

อาจารย์สุนันทา สุภพล

...

อาจารย์
Lecturer

 • Room: วิชาเอกการเงิน ชั้น 3
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : noklek22sunanta@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

อาจารย์รัตนาภรณ์ สีดา

อาจารย์

 • Room: สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail : puy53@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค

...

อาจารย์

 • Room:วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :phanak108@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา

อาจารย์

 • Room:วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :