About Us : CPBS
แนะนำคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ผลงานนักศึกษา

ผลงานอาจารย์
ประมวลกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย
      อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์::  044-815-111 ต่อ 3100
โทรสาร:: 044-815-116
E-mail:: bbaaccoun59@gmail.com