หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Bachelor of Business Administration (Business Administration)
วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร     แผนการจัดการศึกษา

วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร     แผนการจัดการศึกษา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

โครงสร้างหลักสูตร     แผนการจัดการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564


:: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม

โครงสร้างหลักสูตร     แผนการจัดการศึกษา


167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย
      อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์::  044-815-111 ต่อ 3100
โทรสาร:: 044-815-116
E-mail:: bbaaccoun59@gmail.com 


Back to Top