ภาพปก ชื่อบทความหรือสื่อ/ข้อมูลและรายละเอียด

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ กรรมการ จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 4.37

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นกันเอง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และอาจารย์ฤทธิชัย ผานาค กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับเกีรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์ ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาได้อธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างเป็นกันเอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นกันเอง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินงานเกี่ยกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2 สาขาวิชาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Zoom Cloud Meetings:ZOOM) ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และอาจารย์ฤทธิ์ชัย ผานาค กรรมการภายในมหาวิทยาลัยมิ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษา คณธบริหารธุรกิจ ณ ห้องเรียนต้นแบบเพื่อเรียนในศตวรรษที่ 21 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 15 มกราคม 2564 อาจาย์ ดร. รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจดำเนินงาน จัดกิจกรรมเปิดบ้านพวงชมพู (CPBS Open House 2021) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต แก่ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล เป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2564 ดร.รัศมัเพ็ญ นาครินทร์ ร่วมวิพากย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญกิจ นานาประสงค์ ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์ ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์หลักสูตร

วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ GSB Innovation Club หัวข้อ “Startup : แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับบริหารธุรกิจบัณฑิตเพื่อการเติบโตอย่างมืออาชีพ” ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคาร เรียนรวม 9 ชั้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรภายนอก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์ อาจารย์ประคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นวิทยากรภายใน

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.อัญชลี ชัยศรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับ คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และร่วมสอบถามปัญหาการเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.อัญชลี ชัยศรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหาแนวทางในการบริหารงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านแนะแนวการศึกษา เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกระบวนการทำงาน

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา ประจำปี 2563

ไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา

ร่วมเจริญพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

ร่วมกิจกรรมแห่พุ่มกฐินและถวายกฐิน ณ วัดสำรอง บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การประกวดแผนธุรกิจหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูป จากผ้าขาวม้า เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่”

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)สาขาชัยภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกในท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “มิตรแท้โชห่วย”

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมวันสถาปนา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

การนำเสนอโครงการ “ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช