ภาพปก ชื่อบทความหรือสื่อ/ข้อมูลและรายละเอียด

แบบฟอร์มแนวปฏิบัติในการรับคำปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมาย งานนิติกร

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเดินทางไปราชการ

แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่351/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่351/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามกำหนดในปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่351/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามกำหนดในปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 161/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

ประการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริยญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 706/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 525/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

แนวข้อสอบ ก.พ.

แบบฟอร์มการส่งผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 7 ตัวบ่งชี้

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Coure ปีที่ 12 เป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาา 2559-2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาา 2559-2560บริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)สาขาชัยภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกในท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “มิตรแท้โชห่วย”

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563