บุคลากรและการติดต่อ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dean

ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์

Dr.Rasamepen Nakarin

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการเงิน
 • Tel. : 088-3577327
 • e-mail : RASSAMEPEN_NAKA@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Master of Business Administration

ผศ.ดร.สำเริง ไกยวงค์

Assistant Professor Dr.Samroeng Kaiyawong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Lecturer

 • Room: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
 • Tel. : 089-5800966
 • e-mail : raykaiyawong@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Faculty

ผศ.หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข

Assistant ProfessorHathaikan Togsrisuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Lecturer

 • Room:อาจารย์ประจำคณะ ชั้น 3
 • Tel. :083-3022014
 • e-mail : thai_1002@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

ผศ.ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา

Assistant Professor Dr.Thassanaiyawan Doungmala

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Lecturer

 • Room: สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 093-4248844
 • e-mail : boo_307@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

ผศ.ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินทร์ญา

Assistant Professor Dr.Annarviya Phutcharinya

อาจารย์
Lecturer

 • Room:สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 087-7785311
 • e-mail : -

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Mpdern Trade Business Management

ผศ.ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล

Dr.Areerat Phattanacheewapul

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • Tel. :080-4880396
 • e-mail : areerat.ew@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

ผศ.ดร.อัญชลี ชัยศรี

Assistant Professor Dr.Anchailee chaisri

อาจารย์
Lecturer

 • Room:สาขาวิชาการท่องเที่ยว และบริการ
 • Tel. : 089-5099996/081-5525021
 • e-mail : anchaleechaisri@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Mpdern Trade Business Management

ดร.วาสนา แสงทอง

Dr.Wassana Saengthong

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • Tel. :081-3213553
 • e-mail : nanasaeng1610@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Master of Business Administration

ผศ.ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์

Assistant Professor Dr.Umawadee Detthamrong

อาจารย์
Lecturer

 • Room:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
 • Tel. : 087-9120252
 • e-mail : -

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Master of Business Administration

ดร.สำราญ วานนท์

Dr.Samran Wanon

อาจารย์
Lecturer

 • Room:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
 • Tel. : 081-5529248
 • e-mail : samranwanon@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

ผศ.ดร.วาสนา คำไทย

Assistant Professor Dr.Wasana Kumthai

อาจารย์
Lecturer

 • Room: วิชาเอกการเงิน ชั้น 3
 • Tel. : 081-9559839
 • e-mail : vasana_tv@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

ดร.รจนา เมืองแสน

Dr.Rojjana Muangsan

อาจารย์

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. :089-7204020
 • e-mail : roseyayee@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Management

อาจารย์นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์

Nareerat Phukdeesiriwong

อาจารย์

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. : 084-4164861
 • e-mail : Nareeratza@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Management

อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง

Kununya Khungnawung

อาจารย์
Lecturer

 • Room:ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. : 087-5630087
 • e-mail : prayfa_pt@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Faculty

อาจารย์สุภร วรรณสิงห์

Suporn Varnasinha

อาจารย์
Lecturer

 • Room:ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. : 081-6694088
 • e-mail : sp471286@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Management

อาจารย์อนงค์วรรณ ฤทธิ์ชัยภูมิ

Anongwan Chinnasree

อาจารย์
Lecturer

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการ
 • Tel. :080-7404267
 • e-mail : kanjanayin@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Mpdern Trade Business Management

อาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ

Krittameth Nitiwatthana

อาจารย์
Lecturer

 • Room: ชั้น 1 ห้องวิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • Tel. : 081-5447644
 • e-mail : chicle@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Faculty

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม

Assistant ProfessorPraphasri Thanomtham

อาจารย์
Lecturer

 • Room: โครงการ UBI ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ์
 • Tel. : 081-6252495
 • e-mail : praphasri@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Finance

อาจารย์สุนันทา สุภพล

Sunanta Supapon

อาจารย์
Lecturer

 • Room: วิชาเอกการเงิน ชั้น 3
 • Tel. :087-2188520
 • e-mail : noklek22sunanta@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

อาจารย์รัตนาภรณ์ สีดา

Rattanaporn seeda

อาจารย์

 • Room: สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 084-7899989
 • e-mail : puy53@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค

Rittichai Phanak

อาจารย์
Lecturer

 • Room:วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. : 081-0617655
 • e-mail :phanak108@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Tourism and Hospitality

อาจารย์ลลนา คลังชำนาญ

Lalana Klangchamnan

อาจารย์

 • Room: สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ
 • Tel. : 0956456493
 • e-mail : -

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Digital Business

อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา

Seksak Prabpala

อาจารย์

 • Room:วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
 • Tel. : 081-4569282
 • e-mail :

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Faculty

อาจารย์ศันสนีย์ แอมประชา

Sansanee

อาจารย์

 • Room:อาจารย์ประจำคณะ
 • Tel. : 089-9175299
 • e-mail :

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Office of the Faculty of Business Administration

นายประสิทธิ์ นนทะเสน

ช่วยราชการที่สำนักวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการพัสดุ

 • Room:สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :prasit@cpru.ac.th

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Office of the Faculty of Business Administration

นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • Room:สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Office of the Faculty of Business Administration

นางสาวภัทรชนันท์ ราณรงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • Room:สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :ninewni9@gmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Office of the Faculty of Business Administration

นางสาววราภรณ์ เลิศขามป้อม

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา

 • Room:สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :cotlin7@hotmail.com

บุุคลากรสังกัด: CPBS
Office of the Faculty of Business Administration

ว่าที่ร้อยตรีทินนิกร เสมอโชค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 • Room:สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • Tel. : 044-815-111 ต่อ 3100
 • e-mail :tinnikon@cpru.ac.th