HOME

ONE PAGE

โปสเตอร์กิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป็นลักษณะการถ่ายภาพหมู่ จำนวน 20 คน ใส่สูทสีดำยืนเรียงหน้ากระดาน
 วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ โดยได้รับเกี่ยรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา สุกใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์ฤทธิ์ชัย ผานาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ อาจารย์ ดร. แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน
   วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ อาจารย์ ดร. แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน
  วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  อภินันทนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเข้าร่วมและให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วย และอาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง ได้มาเป็นเกียรติในการเป็นวิทยกร เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์


:: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและคำนวนเวลาในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อขอรับทุนการศึกษา พ.ศ. 2566

:: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

:: ปฎิทินการเรียนการสอนระดับปริยญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วอชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเลือกนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566

:: ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

:: แจ้งนักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

:: การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565


วิดิโอ คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม.

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาท่องเที่ยวและบริการ

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ